Veselam
Ārstēšana

Četras pārmaiņas veselības sistēmā jau no šodienas. Palūko, vai skar tevi0

Datorgrafiķe Dina Antuma-Jansone

Onkoloģijas pacientiem – ātrāk atbalsts

Turpmāk onkoloģisko pacientu ārstēšanas taktika būs jāizstrādā ne vēlāk kā mēnesi pēc pirmās speciālista konsultācijas.
Izmaiņas noteiktas pērnā gada nogalē pieņemtajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Veselības ministrija ir izstrādājusi kārtību ļaundabīgo audzēju sekundāro diagnostikai, kādā tiks nodrošināti precizējošie diagnostiskie izmeklējumi un uzsākta specifiska onkoloģisko slimnieku ārstēšana. Kārtība paredz, ka pacientam, kas ar ģimenes ārsta nosūtījumu paātrinātā kārtā nosūtīts uz onkoloģisko iestādi sakarā ar pirmreizēji atklātu onkoloģisko saslimšanu, būs jāsaņem visi nepieciešamie, precizējošie izmeklējumi un ārstu konsīlijam jāpieņem lēmums par pacienta ārstēšanas taktiku ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pirmās speciālista konsultācijas.

Tāpat turpmāk ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem ārstiem būs tiesības nosūtīt ieslodzījuma vietās esošās personas uz nepieciešamajiem izmeklējumiem ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai paātrinātā kārtībā, lai veicinātu agrīnu onkoloģisko slimību un savlaicīgu ārstēšanu ieslodzījumu vietās esošajām personām.

Bez jau minētā, ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas celšanu no 370 līdz 380 eiro, no šodienas ir palielināts zemākās mēnešalgas apmērs par slodzi arī veselības aprūpes sektorā strādājošajiem, līdz ar ko tiks pārrēķināti un palielināti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifi. Tāpat tiks palielināta ģimenes ārstu kapitācijas nauda un palielināts apmaksas tarifs vienas veselības aprūpes epizodei.
Tāpat, ņemot vērā to, ka dzemdību pakalpojuma tarifā valstī noteiktais ārstniecības personu atalgojums nav atbilstošs dzemdību palīdzības sniedzēju ieguldītajam darbam un reālajai situācijai, kā arī to, ka atalgojums ambulatorajā sektorā ievērojami atšķiras no atalgojuma stacionārajā sektorā, kā rezultātā slimnīcām ir arvien grūtāk piesaistīt nepieciešamo personālu dzemdību palīdzības nodrošināšanai, tiek veikta dzemdību palīdzības nodrošināšanas organizācijas reforma. Lai nodrošinātu cilvēkresursu piesaisti stacionārajā sektorā un nodrošinātu kvalitātes prasības dzemdību palīdzības sniegšanai, tiek palielināts dzemdību palīdzības tarifs.

Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un savlaicīgu medicīniskās palīdzības saņemšanu jebkurā diennakts laikā, ar grozījumiem noteikts, ka ārstniecības iestādēm atkarībā no to līmeņa būs pienākums nodrošināt atbilstošu specialitāšu ārstniecības personu diennakts dežūras slimnīcās. Piemēram, lokālajās daudzprofilu slimnīcās diennakts režīmā būs jānodrošina trīs speciālisti – ķirurgs vai traumatologs ortopēds, internists vai neatliekamās medicīnas palīdzības ārsts, vai ģimenes ārsts, anesteziologs, reanimatologs. Attiecīgā prasība būs obligāta no 2017.gada 1.jūlija, bet līdz tam konkrētajām ārstniecības iestādēm būs jānodrošina noteiktais dežūrspeciālistu skaits atbilstoši ārstniecības iestādē esošajiem cilvēkresursiem.

Ārstniecības personām nedaudz pieaugs minimālā atalgojuma likme.

Grozījumi noteikumos par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām, kuri pērnā gada nogalē apstiprināti valdībā, paredz palielināt zemāko mēnešalgas likmi par slodzi 13.-1.ārstniecības personas amata kvalifikācijas kategorijai saistībā ar papildus piešķirto finansējumu teju 3,8 miljonu eiro apmērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 eiro.

Kopumā zemākā mēnešalgas likme ārstniecības personām no 13. līdz 1.kategorijai pieaugs par 0,4%-3%.

Piemēram, šogad 13.amata kvalifikācijas kategorijai zemākā mēnešalgas likme bija noteikta 375 eiro apmērā, bet nākamgad – 385 eiro apmērā. Savukārt 1.kategorijai zemākā mēnešalgas likme šogad ir 1153 eiro, bet nākamgad tie būs 1158 eiro.

Kā atrunāts Ministru kabineta noteikumos, piemēram, 1.-3.kategorijā ietilpst galvenais ārsts, bet 11.-13.kategorijā – māsas palīgs vai zobārsta asistents.

Taisnīgāka atlīdzība Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

Šodien stājas spējā likuma grozījumi, ar ko pilnveidota sociālā nodrošinājuma sistēma Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

Līdz šim ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņēma atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no tā, vai invaliditāte noteikta pirms vai pēc 2000.gada. Turpmāk ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem piešķirta pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, tiks aprēķināta gan pensija, gan kaitējuma atlīdzība neatkarīgi no invaliditātes noteikšanas laika, aģentūru LETA iepriekš informēja Saeimas Preses dienestā.

Ar likuma grozījumiem mainīta arī līdzšinējā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas formula. Turpmāk tajā tiks ņemti vērā 50% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un personai noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpe vai koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, par kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija. Tādējādi tiks novērsti gadījumi, kad persona ar augstu darbspēju zaudējumu, bet zemiem ienākumiem saņem mazāku kaitējuma atlīdzību nekā persona, kurai ir zems darbspēju zaudējums, bet augsti ienākumi.

Kaitējuma atlīdzības apmēru pārskatīs reizi gadā 1.maijā.

Likums nosaka iespēju saņemt kaitējuma atlīdzību arī gadījumos, kad personai piešķirta citas valsts pensija. Šāda iespēja būs, ja pensiju piešķīrusi Eiropas Savienības valsts vai cita valsts, ar kuru Latvijai noslēgts līgums sociālās drošības jomā.

Likumā ietvertos pakalpojumus pārrēķinās no šodienas un pārrēķināto apmēru izmaksās ne vēlāk kā šogad septembrī.

Lielāks psiholoģiskais atbalsts udžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

No šodienas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem tiks nodrošinātas lielākas iespējas saņemt psiholoģisko palīdzību un metodisko atbalstu, to paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas šodien stājas spēkā.

2016.gadā no valsts budžeta bija iespējams nodrošināt 2500 individuālās psihologa konsultācijas un 180 atbalsta grupas. Savukārt šogad, papildus piešķirot 73 675 eiro psihologa konsultācijām un 399 600 eiro atbalsta grupām, varēs nodrošināt vairāk nekā 4000 individuālu psihologa konsultāciju un aptuveni 600 atbalsta grupas.

Psiholoģiskās konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas par valsts budžeta līdzekļiem pašlaik nodrošina 11 vietās, bet atbalsta grupas – 20 vietās.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pašlaik īsteno projektu par atbalsta sistēmas izveidošanu bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem, kā arī pašvaldību speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar šiem bērniem. Lai VBTAI informācijas apstrādi starp iesaistītām institūcijām varētu nodrošināt elektroniski, Bērnu tiesību aizsardzības likumā papildinātas bērnu aprūpes iestādes tiesības lietot Nepilngadīgo personu informācijas atbalsta sistēmu. Ņemot vērā, ka iestādes vadītājs pilda arī ārpusģimenes aprūpē esoša bērna aizbildņa pienākumus, turpmāk paredzēta iespēja ne tikai saņemt, bet arī sistēmā ievadīt nepieciešamo informāciju.

Dzemdību nodaļās – vairāk pieejamu speciālistu diennakti

Lai nodrošinātu mātes un bērna veselības aprūpes kvalitāti kā grūtniecības periodā, tā arī dzemdībās, no šodienas dzemdību nodaļās vairākiem speciālistiem būs jābūt pieejamiem visu diennakti.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, kas šodien stājušies spēkā. Speciālisti, kuru pakalpojumiem dzemdību nodaļās turpmāk būs jābūt pieejamiem visu diennakti, ir ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte, anesteziologs un arī vairāki citi speciālisti.

Savukārt, lai nodrošinātu kvalitatīvu un uz vienotiem principiem balstītu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību insulta pacientiem, noteikumos ir iekļauta jauna apakšnodaļa ar prasībām slimnīcu Insulta vienībām, nosakot prasības aprīkojumam, ārstniecības personām un arī šajā nodaļā sniedzamo pakalpojumu klāstam.

Grozījumi noteikumos arī paredz, ka ārstniecības iestādēm no šī gada 1.oktobra būs jāizstrādā pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma, kuras mērķis būs veikt korektīvas darbības sūdzības cēloņa likvidēšanai, kā arī sniegt pacientam atbildi uz sūdzību un ierosinājumu.

Tāpat no 1.oktobra pacientu drošības paaugstināšanai ārstniecības iestādēs būs jāizveido pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās sistēma, lai atrastu kļūdas vai nevēlama notikuma īstos cēloņus un izstrādātu ārstniecības iestādes praksē drošības mehānismus, kas ļautu samazināt kļūdu atkārtošanos.

Turklāt, ņemot vērā, ka akreditācijas process laboratorijām atbilstoši starptautiskajam LVS EN ISO 15189:2013 standartam ir saistīts ar investīcijām un finanšu ieguldījumu un ņemot vērā ierobežoto ārstniecības iestāžu finansējumu, termiņš, kurā ārstniecības iestāžu laboratorijām ir obligāti jāveic akreditācija, ir pagarināts līdz šī gada 31.decembrim.

LA.lv